Số liệu lớp đất

5
Lớp3
5
1.6
1.6
28.8
1.84
1.43
2.67
88.5
0.869
46.5
22.36
0.04
Lớp3

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN