Số liệu lớp đất

1
Lớp1b
1
2.1
2.1
34.5
22.4
0.28
12.1
25.8
1.83
1.45
2.7
81.4
0.856
46.12
16.51
0.27
Lớp1b

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN