Số liệu lớp đất

3
Lớp1'
3
2.1
2.1
35.1
22.4
0.71
12.7
31.4
1.81
1.38
2.67
89.4
0.938
48.41
8.18
0.11
Lớp1'

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN