TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế

0     2 2373   0   Admin 31/12/2014 00:00 TCVN-4118-2012_thuy-loi-tuoi-tieu-thiet-ke.pdf (0 B)
Vị trí: Việt Nam
Loại tài liệu: Quy chuẩn, quy phạm
Từ khóa: TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế
Thông tin tài liệu
Thời gian đo đạc:  Không xác định
Tần suất đo đạc:  Không xác định
Đơn vị: 
Tỉ lệ: 
Trạm đo: 
Loại trạm:  Không xác định
Hệ cao độ:  Không xác định
Mực chuẩn: 
Hệ tọa độ bản đồ: 
Tọa độ X: 
Tọa độ Y: 
Tọa độ địa lý: 
Vị trí địa lý:  °E, °N
Cơ quan đo đạc:  Bộ Khoa học và Công nghệ
Dự án: 
Nguồn dữ liệu:  http://tieuchuanxaydung.com/
Mô tả chi tiết tài liệu

TCVN 4118 - 2012 Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế được chuyển đổi từ TCVN
4118-1985 Hệ thống kênh tưới - Yêu cầu thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn
và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


TCVN 4118:2012 do Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công
bố.

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế hệ thống kênh tưới. Phạm vi áp dụng bao
gồm xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống kênh tưới đã có không phân biệt nguồn vốn
đầu tư;

1.2. Có thể áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn này để thiết kế các kênh dẫn nước khác (kênh tiêu,
kênh dẫn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, ...) có điều kiện làm việc và đặc tính kỹ thuật tương tự.

 

Đánh giá tài liệu
Điểm đánh giá hiện tại:   /5.0    do 0 người bình chọn.
Bạn bình chọn:     
Bình luận
Chưa có bình luận

Tài liệu cùng vị trí

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN