Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung

VNWRDN - Vietnam Water Resources Data Network

Giới thiệu »

Chia sẻ dữ liệu

Tính năng chia sẻ dữ liệu nhằm cung cấp cho người sử dụng công cụ để trao đổi dữ liệu, nhằm thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả của việc khai thác, sử dụng các dữ liệu trong ngành thủy lợi.

Tìm kiếm dữ liệu » Cung cấp dữ liệu » Dự báo nguồn nước ĐBSCL»

Số liệu cơ bản

Tính năng lưu trữ và chia sẻ các số liệu cơ bản về khí tượng, thủy văn, hải văn, địa hình nhằm phục vụ cho các nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu cho các mục đích khác nhau của các đơn vị trong ngành.

Số liệu trạm đo » Số liệu mặt cắt »

Số liệu công trình

CSDL có các tính năng phục vụ cho việc quản lý các công trình thủy lợi và các hệ thống tưới tiêu, cho phép cập nhật và tra cứu các thông số hệ thống, thông số công trình, số liệu vận hành công trình.

Hệ thống thủy lợi » Công trình thủy lợi » Địa chất công trình » Số liệu vận hành »

Đề tài, dự án

Tính năng tra cứu và quản lý các đề tài, dự án cho phép tra cứu và cập nhật thông tin về các đề tài dự án nghiên cứu, quy hoạch, điều tra cơ bản, sản xuất thử nghiệm thuộc lĩnh vực thủy lợi.

Tra cứu đề tài, dự án » Bổ sung đề tài, dự án »


© 2023 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN