Danh mục đề tài, dự án

  Thêm đề tài
Tên đề tài, dự ánThời gian thực hiệnLoại đề tài, dự ánCấp quản lýCập nhật
06/2010 - 12/2012 Đề tài khoa học công nghệ Cấp Nhà nước 14/12/2014 , Admin
01/2011 - 01/2012 Đề tài khoa học công nghệ Cấp Nhà nước 14/12/2014 , Admin
01/2009 - 12/2010 Đề tài khoa học công nghệ Cấp Nhà nước 14/12/2014 , Admin
01/2008 - 06/2010 Đề tài khoa học công nghệ Cấp Nhà nước 14/12/2014 , Admin
01/2010 - 12/2010 Đề tài khoa học công nghệ Cấp Nhà nước 14/12/2014 , Admin
12/2007 - 06/2010 Đề tài điều tra cơ bản Cấp Nhà nước 14/12/2014 , Admin
01/2011 - 01/2014 Đề tài điều tra cơ bản Cấp Nhà nước 14/12/2014 , Admin
01/2009 - 06/2012 Đề tài khoa học công nghệ Cấp Bộ 14/12/2014 , Admin
12/2007 - 05/2010 Đề tài khoa học công nghệ Cấp Nhà nước 14/12/2014 , Admin
01/2010 - 01/2012 Dự án Cấp Bộ 14/12/2014 , Admin

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN