Hệ thống thủy lợi

Ấp Bắc - Nam Hồng
Liên tỉnh
19407
5412.09
4332.75
702.48
376.86
12434
12434
Thuỷ sản, mạ
8000
26060
Công trình chưa được đầu tư đồng bộ, việc chuyển đổi sang dân cư và công nghiệp làm giảm nhiệm vụ của hệ thống
  • «
  • 1
  • »

© 2022 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN