Hành chính cấp huyện

   Xóa
 Tìm  

Các huyện, thị xã, thành phố hiện có trong cơ sở dữ liệu:

TTMã hiệuTên huyệnGhi chúLoạiTừ ngàyĐến ngàyDiện tích
(km²)
Dân sốKinh độVĩ độSử dụngSửa | Xóa
1 886An Phú Huyện An Phú Huyện       Sửa  | 
2 884Châu Đốc Thị xã Châu Đốc Thị xã       Sửa  | 
3 889Châu Phú Huyện Châu Phú Huyện       Sửa  | 
4 892Châu Thành Huyện Châu Thành Huyện       Sửa  | 
5 893Chợ Mới Huyện Chợ Mới Huyện       Sửa  | 
6 883Long Xuyên Thành phố Long Xuyên Thành phố       Sửa  | 
7 888Phú Tân Huyện Phú Tân Huyện       Sửa  | 
8 887Tân Châu Thị xã Tân Châu Thị xã       Sửa  | 
9 894Thoại Sơn Huyện Thoại Sơn Huyện       Sửa  | 
10 890Tịnh Biên Huyện Tịnh Biên Huyện       Sửa  | 
11 891Tri Tôn Huyện Tri Tôn Huyện       Sửa  |