Phương án di dân ứng phó bão mạnh và siêu bão

Chọn tỉnh, thành phố: 
Chọn quận, huyện: 
Chọn xã, phường: 
Chọn kịch bản: 
Xã, phường: 
Phạm vi:   
Số người di rời:     Số hộ di rời: 
Số người sơ tán:     Số hộ sơ tán: 
Tổng số người:     Tổng số hộ: 
Nơi sơ tán đến:   
Phương tiện sơ tán: