Độ mở cống


Kết quả tính toán độ mở cống:

TTQ (m³/s)H0 (m)hh (m)a (m)Sửa | Xóa
12.0020.003.650.05 Sửa  | 
25.0020.003.650.14 Sửa  | 
310.0020.003.650.31 Sửa  | 
415.0020.003.650.45 Sửa  | 
520.0020.003.650.61 Sửa  | 
625.0020.003.650.76 Sửa  | 
730.0020.003.650.92 Sửa  | 
82.0022.003.650.05 Sửa  | 
95.0022.003.650.15 Sửa  | 
1010.0022.003.650.29 Sửa  | 
1115.0022.003.650.43 Sửa  | 
1220.0022.003.650.58 Sửa  | 
1325.0022.003.650.73 Sửa  | 
1430.0022.003.650.87 Sửa  | 
152.0024.003.650.06 Sửa  | 
165.0024.003.650.14 Sửa  | 
1710.0024.003.650.28 Sửa  | 
1815.0024.003.650.41 Sửa  | 
1920.0024.003.650.55 Sửa  | 
2025.0024.003.650.69 Sửa  |