Số liệu cơ cấu cây trồng

 Tìm  
   Xóa

Số liệu canh tác hiện có trong cơ sở dữ liệu:

TTCây trồngLoại đấtKhí tượngNgày
gieo trồng
Thời gian
sinh trưởng
(ngày)
Ngày
thu hoạch
Diện tích
gieo trồng
α (%)
Diện tích
mạ
(%)
Thời gian
đổ ải
(ngày)
Thời gian
gieo trồng
(ngày)
Thời gian
bão hòa
(ngày)
Độ sâu nước
gieo cấy
(m)
Độ ẩm
ban đầu
β0 (%)
Sửa | Xóa
1Lúa chiêmMẫu C25/0111924/0570.0010.0010550.1055.00 Sửa  | 
2Lúa mùaMẫu C11/0611201/1070.0010.000500.10100.00 Sửa  | 
3NgôMẫu C05/109710/0190.000.000500.0055.00 Sửa  |