Yêu cầu nước hệ thống

   Xóa

Kết quả yêu cầu nước hệ thống:

TTTừ ngàyĐến ngàySố ngàyLưu lượng
yêu cầu
Qyc (m³/s)
Tổng lượng
yêu cầu
Wyc (106m³)
Sửa | Xóa
101/0110/011031.34427.081 Sửa  | 
101/0110/011031.34427.081 Sửa  | 
101/0110/011031.34427.081 Sửa  | 
101/0110/011031.34427.081 Sửa  | 
211/0120/011031.34427.081 Sửa  | 
211/0120/011031.34427.081 Sửa  | 
211/0120/011031.34427.081 Sửa  | 
211/0120/011031.34427.081 Sửa  | 
321/0131/011131.34429.789 Sửa  | 
321/0131/011131.34429.789 Sửa  | 
321/0131/011131.34429.789 Sửa  | 
321/0131/011131.34429.789 Sửa  |