Số liệu thổ nhưỡng

 Tìm  
   Xóa

Số liệu đất trồng hiện có trong cơ sở dữ liệu:

Mã sốLoại đấtĐộ sâu
tầng đất
canh tác
(m)
Độ rỗng
(%)
Chỉ số ngấm
α
Hệ số
thấm Ke
(mm/ngày)
Hệ số ngấm
ban đầu
(mm/ngày)
Độ ẩm
đồng ruộng
βfc (%)
Độ ẩm
héo cây
βpwp (%)
Độ ẩm
lớn nhất
βmax (%)
Sửa | Xóa
1Mẫu C0.346.000.501.4026.0020.0010.0097.00 Sửa  |