Dự tính thủy triều

Hướng dẫn
Để xác định một vị trí cho việc dự tính thủy triều, bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau để xác định toạ độ:
  1. Dịch chuyển mốc đánh dấu vị trí trên bản đồ đến vị trí cần xem, bạn sẽ có được toạ độ hiện ra trong các ô Kinh độVĩ độ. Nếu vị trí đã chọn không có số liệu thủy triều, bạn có thể chọn một trạm gần nhất hoặc chọn một vị trí xa bờ hơn nữa.
  2. Chọn trạm quan trắc trong danh sách đã cho. Các trạm này sử dụng số liệu đo đạc nên có độ chính xác tốt nhất.
  3. Nhập toạ độ đã biết vào các ô Kinh độVĩ độ.
Sau khi đã xác định vị trí, bạn bấm nút Dự tính thủy triều để xem kết quả.

Bạn cần phải đăng nhập để có thể chọn khoảng thời gian dự tính. Nếu không hệ thống chỉ dự tính cho khoảng thời gian trước 1 tuần và sau 1 tuần kể từ thời điểm hiện tại.


© 2023 - Cơ sở Dữ liệu Thủy lợi Dùng chung VNWRDN